Nghĩa của từ: ephemeral

*
chóng tàn, không lâu, không bền

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ephemeral /i'femərəl/ (ephemerous) /i'femərəs/
* tính từ
 - phù du, sớm chết, chóng tàn, sớm nở tối tàn
Động từ BQT - Android App