Nghĩa của từ: epoch

*
thời kỳ, giai đoạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

epoch /'i:pɔk/
* danh từ
 - sự bắt đầu của một kỷ nguyên (trong lịch sử, trong đời...)
=to make an epoch+ mở ra một kỷ nguyên
Động từ BQT - Android App