Nghĩa của từ: epsilon

*
epsilon (ε)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

epsilon /ep'sailən/
* danh từ
 - Epxilon (chữ cái Hy-lạp)
Động từ BQT - Android App