Nghĩa của từ: epxonent of convergance

* gt.
số mũ hội tụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error