Nghĩa của từ: equiamplitude plane

*
mặt phẳng đẳng biên độ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App