Nghĩa của từ: equicharacteristic

* đs.
có đặc trưng như nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

equicharacteristic
- (đại số) có đặc trưng như nhauĐộng từ BQT - Android App