Nghĩa của từ: equiform group

* đs.
nhóm đẳng dạng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App