Nghĩa của từ: equipoise

*
sự cân bằng, vật cân bằng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

equipoise /'ekwipɔiz/
* danh từ
 - (thường) (nghĩa bóng)
 - sự thăng bằng, sự cân bằng
 - trọng lượng cân bằng, đối trọng
* ngoại động từ
 - làm cân bằng
 - làm đối trọng cho
 - làm hồi hộp; làm thấp thỏm
Động từ BQT - Android App