Nghĩa của từ: equipollent

*
bằng nhau (vectơ)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

equipollent /,i:kwi'pɔlənt/
* tính từ
 - bằng sức, ngang sức; tương đương (về giá trị...)
* danh từ
 - vật bằng sức, vật ngang sức; vật tương đương (về giá trị...)
Động từ BQT - Android App