Nghĩa của từ: equipotent

*
cùng lực lượng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

equipotential cathode
 - (Tech) âm cực đẳng thếĐộng từ BQT - Android App