Nghĩa của từ: equiresidual

*
cùng thặng dư, đồng thặng dư

Nghĩa trong từ điển StarDict:

equiresidual
- cùng thặng dư, đồng thặng dưĐộng từ BQT - Android App