Nghĩa của từ: equisummable

*
đẳng khả tổng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

equisummable
- đẳng khả tổngĐộng từ BQT - Android App