Nghĩa của từ: equivalence theorem

* log.
định lý tương đương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error