Nghĩa của từ: equivalent

*
tương đương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

equivalent /i'kwivələnt/
* tính từ
 - tương đương
* danh từ
 - vật tương đương, từ tương đương
 - (kỹ thuật) đương lượng
Động từ BQT - Android App