Nghĩa của từ: equivocate

*
làm mập mờ, biểu thị nước đôi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

equivocate /i'kwivəkeit/
* nội động từ
 - nói lập lờ, nói nước đôi
Động từ BQT - Android App