Nghĩa của từ: erasable

* mt.
xóa khử

Nghĩa trong từ điển StarDict:

erasable /i'reizəbl/
* tính từ
 - có thể xoá, có thể xoá bỏ
Động từ BQT - Android App