Nghĩa của từ: essential cycle

* top.
chu trình cốt yếu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App