Nghĩa của từ: essentially bounded

* gt.
bị chặn thực sự, bị chặn cốt yếu, bị chặn hầu khắp nơi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App