Nghĩa của từ: essentially similar

* tk.
đồng dạng cốt yếu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error