Nghĩa của từ: evaporation

* vl.
sự bay hơi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

evaporation /i,væpə'reiʃn/
* danh từ
 - sự làm bay hơi, sự bay hơi
 - sự làm khô
Động từ BQT - Android App