Nghĩa của từ: excite

* vl.
kích thích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

excite /ik'sait/
* ngoại động từ
 - kích thích ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), kích động
!don't excite [yourself]!
 - hãy bình tĩnh! đừng nóng mà!
Động từ BQT - Android App