Nghĩa của từ: exclude

*
loại trừ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

exclude /iks'klu:d/
* ngoại động từ
 - không cho (ai...) vào (một nơi nào...); không cho (ai...) hưởng (quyền...)
 - ngăn chận
 - loại trừ
 - đuổi tống ra, tống ra
=to exclude somebody from a house+ đuổi ai ra khỏi nhà
Động từ BQT - Android App