Nghĩa trong từ điển StarDict:

exclusion /iks'klu:ʤn/
* danh từ
 - sự không cho vào (một nơi nào...), sự không cho hưởng (quyền...)
 - sự ngăn chận
 - sự loại trừ
 - sự đuổi ra, sự tống ra
!to the exclusion of somebody (songthing)
 - trừ ai (cái gì) ra
Động từ BQT - Android App