Nghĩa của từ: executive

*
chấp hành

Nghĩa trong từ điển StarDict:

executive /ig'zekjutiv/
* tính từ
 - (thuộc) sự thực hiện, (thuộc) sự thi hành; để thực hiện, để thi hành
 - hành pháp
 - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hành chính
=an executive position+ chức vị hành chính
* danh từ
 - quyền hành pháp; tổ chức hành pháp
 - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) uỷ viên ban chấp hành, uỷ viên ban quản trị (hàng kinh doanh, tổ chức...)




Động từ BQT - Android App