Nghĩa của từ: exemplar

*
hình mẫu, bản

Nghĩa trong từ điển StarDict:

exemplar /ig'zemplə/
* danh từ
 - gương mẫu, mẫu mực
 - mẫu, bản
 - cái tương tự, cái sánh được
Động từ BQT - Android App