Nghĩa của từ: exemplify

*
chứng minh bằng ví dụ, lấy ví dụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

exemplify /ig'zemplifai/
* ngoại động từ
 - minh hoạ bằng thí dụ; làm thí dụ cho
 - sao (một văn kiện)
Động từ BQT - Android App