Nghĩa của từ: exist

*
tồn tại, có, hiện hành

Nghĩa trong từ điển StarDict:

exist /ig'zist/
* nội động từ
 - tồn tại, sống
 - hiện có
Động từ BQT - Android App