Nghĩa của từ: exit

*
lối ra

Nghĩa trong từ điển StarDict:

exit /'eksit/
* danh từ
 - (sân khấu) sự đi vào (của diễn viên)
 - sự ra, sự đi ra, sự đi khỏi
 - lối ra, cửa ra
 - sự chết, sự lìa trần
* nội động từ
 - (sân khấu) vào, đi vào
 - (nghĩa bóng) chết, lìa trần, biến mất
Động từ BQT - Android App