Nghĩa của từ: exogenous

*
ngoại lệ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

exogenous /ek'sɔdʤinəs/
* tính từ (sinh vật học), (địa lý,địa chất)
 - sinh ngoài, ngoại sinh
Động từ BQT - Android App