Nghĩa của từ: exothermal

* vl.
tỏa nhiệt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

exothermal /,eksou'θə:məl/ (exothermic) /,eksou'θə:mik/
* tính từ
 - (hoá học) toả nhiệt
Động từ BQT - Android App