Nghĩa của từ: expand

*
mở rộng, khai triển

Nghĩa trong từ điển StarDict:

expand /iks'pænd/
* động từ
 - mở rộng, trải ra
 - nở ra, phồng ra, giãn
 - (toán học) khai triển
 - phát triển (một vấn đề...)
 - trở nên cởi mở
Động từ BQT - Android App