Nghĩa của từ: expanded

*
khuếch đại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

expanded board
 - (Tech) bảng mở rộng