Nghĩa của từ: expect

*
chờ đợi, hy vọng, kỳ vọng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

expect /iks'pekt/
* ngoại động từ
 - mong chờ, chờ đợi, ngóng chờ, trông mong
=don't expect me till you see me+ đừng ngóng chờ tôi, lúc nào có thể đến là tôi sẽ đến
 - (thông tục) nghĩ rằng, chắc rằng, cho rằng
!to be expecting
 - (thông tục) có mang, có thai
Động từ BQT - Android App