Nghĩa của từ: expectation of life

* tk.
kỳ vọng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App