Nghĩa của từ: expected value

* tk.
kỳ vọng, giá trị kỳ vọng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App