Nghĩa của từ: expend

*
tiêu dùng, sử dụng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

expend /iks'pend/
* ngoại động từ
 - tiêu, tiêu dùng (tiền...)
 - dùng hết, dùng cạn
Động từ BQT - Android App