Nghĩa của từ: explanatory

*
giả thích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

explanatory /iks'plænətəri/
* tính từ
 - để giảng, để giảng giải, để giải nghĩa
 - để giải thích, để thanh minh
Động từ BQT - Android App