Nghĩa của từ: explement

* hh.
phần bù(cho đủ 3600)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

explement
- (hình học) phần bù (cho đủ 360 )
 - e. of an angle phần bù của một góc (cho đủ 360 )Động từ BQT - Android App