Nghĩa của từ: explicit occurence

* log.
sự thâm nhập hiện, vị trí hiện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error