Nghĩa của từ: exponential group

* đs.
nhóm mũ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App