Nghĩa của từ: exponential homomorphism

* đs.
đồng cấu lũy thừa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App