Nghĩa của từ: exponential notation

* mt.
biểu diễn mũ (ví dụ 2.102)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App