Nghĩa của từ: exponential series

* gt.
chuỗi lũy thừa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App