Nghĩa của từ: exportation

* kt.
sự xuất cảng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

exportation /,ekspɔ:'teiʃn/
* danh từ
 - sự xuất khẩu
Động từ BQT - Android App