Nghĩa của từ: exradius

*
bán kính của vòng tròn bàng tiếp (một tam giác)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

exradius
- bán kính của vòng tròn bàng tiếp (một tam giác)Động từ BQT - Android App