Nghĩa của từ: extended orthonal group

*
nhóm trực giao mở rộng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App