Nghĩa của từ: extended plane

*
mặt phẳng suy rộng (của biên phức)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App