Nghĩa của từ: extendible kernel

* đs.
hạch giãn được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App