Nghĩa của từ: extensional

* log.
mở rộng khuếch trương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

extensional
- xem extensionĐộng từ BQT - Android App