Nghĩa của từ: extensor

* hh.
giãn tử

Nghĩa trong từ điển StarDict:

extensor /iks'tensə/
* danh từ
 - (giải phẫu) cơ duỗi ((cũng) extensor musicle)
Động từ BQT - Android App